Viên chức Lãnh sự Marshall Flynn và diễn giả khách mời Joshua Rhodes giới thiệu về lịch sử và truyền thống của ngày Lễ Tạ ơn

Viên chức Lãnh sự Marshall Flynn và diễn giả khách mời Joshua Rhodes giới thiệu về lịch sử và truyền thống của ngày Lễ Tạ ơn

Viên chức Lãnh sự Marshall Flynn và diễn giả khách mời Joshua Rhodes giới thiệu về lịch sử và truyền thống của ngày Lễ Tạ ơn