Tiếp tục xét gia hạn Thị thực không định cư

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xin gia hạn thị thực không định cư dành cho những đương đơn có thị thực còn hạn hoặc mới hết hạn trong vòng 12 tháng.  Nếu bạn đáp ứng yêu cầu này và thỏa mãn đủ các điều kiện cho việc gia hạn, bạn có thể tận hưởng tiện ích mà chương trình gia hạn thị thực qua đường bưu điện của chúng tôi đem lại.  Vui lòng xem thông tin chi tiết trên trang web của chúng tôi tại http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-visarenew.asp.