Trung Quốc gia tăng cưỡng ép đối với hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở Biển Đông (AP Photo)

Trung Quốc gia tăng cưỡng ép đối với hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở Biển Đông (AP Photo)

Trung Quốc gia tăng cưỡng ép đối với hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở Biển Đông (AP Photo)