Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ về việc thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Hoa Kỳ

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ về việc thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ về việc thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Hoa Kỳ