Nhận con nuôi

Thủ tục xét duyệt thị thực con nuôi do bộ phận Thị thực Con nuôi thuộc Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội giải quyết.

Việt Nam là thành viên của Công ước La Hay về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Con nuôi Quốc tế (Công ước La Hay). Vì vậy, tất cả các trường hợp nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phải đáp ứng các yêu cầu của Công ước La Hay cũng như luật pháp thi hành Công ước của Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin về quy trình nhận con nuôi nước ngoài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vui lòng truy cập Trang Thông tin nhận con nuôi tại Việt Nam trên trang web về Nhận con nuôi nước ngoài của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.