Nhận con nuôi

Thủ tục xem xét đơn xin thị thực con nuôi do bộ phận Thị thực Con nuôi thuộc Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội giải quyết.

Việt Nam là thành viên của Công ước La Hay về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Con nuôi Quốc tế (Công ước La Hay).  Vì vậy, tất cả các trường hợp nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phải đáp ứng các yêu cầu của Công ước và luật của Hoa Kỳ trong việc thực hiện Công ước.

 

Các thông báo quan trọng

Thay đổi về thực thi Luật con nuôi

Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt một số thay đổi trong việc thực thi Luật nuôi con nuôi 2010, cụ thể về Nghị định 24/2019/NĐ-CP (Nghị định 24), sửa đổi cơ sở pháp lý hướng dẫn triển khai Luật nuôi con nuôi dưới Nghị định 19/2011/NĐ-CP. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Nghị định mới củng cố yêu cầu của công ước La Hay về việc ưu tiên nhận con nuôi trong nước. Nghị định này xóa bỏ phân chia các nhóm trẻ, cụ thể hóa danh sách các dạng bệnh và dạng khuyết tật thuộc nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt, cũng như mở rộng cơ hội được nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài cho trẻ em sống tại tất cả các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Nghị định yêu cầu các địa phương cần chuẩn bị hồ sơ trẻ tốt hơn, tăng trách nhiệm của địa phương trong giai đoạn trước và trong suốt quá trình ghép trẻ với cha mẹ nuôi. Nghị định 24 cũng thắt chặt các quy định và tăng cường cơ chế báo cáo về hỗ trợ nhân đạo trong quá trình nhận con nuôi. Với những thay đổi này, người nhận nuôi cần xác định thời gian giải quyết hồ sơ nhận con nuôi sẽ kéo dài hơn so với trước kia đối với nhóm trẻ trên 5 tuổi và nhóm trẻ là anh chị em ruột.  Quy trình và thủ tục đối với nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt không thay đổi.

Triển khai chương trình eMedical

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi động chương trình eMedical vào ngày 15 tháng 7 năm 2019 theo đó sẽ sử dụng các biểu mẫu khám sức khỏe điện tử cho tất cả các đương đơn nộp hồ sơ thị thực định cư. Hiện tại, eMedical đã được áp dụng cho các trường hợp nhận con nuôi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được xét duyệt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ. Các đương đơn cần chuẩn bị bản in trang xác nhận đơn DS-260 cùng các giấy tờ khác theo yêu cầu của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tới buổi kiểm tra sức khỏe.