Làm thế nào để nhận con nuôi từ Việt Nam?

  1. Làm thế nào để nhận con nuôi từ Việt Nam?
  2. Các câu hỏi thường gặp
  3. Thông tin liên hệ

Nhận con nuôi từ Việt Nam theo quy trình nhận con nuôi nước ngoài

Hiện tại việc nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được giải quyết cho mọi trẻ em đủ điều kiện theo Công ước La Hay về Con nuôi Quốc tế và pháp luật của hai nước. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi chỉ được tiến hành khi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định rằng việc tìm gia đình thay thế trong nước đã được xem xét cẩn thận và việc cho trẻ làm con nuôi nước ngoài sẽ đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ. Việc nhận con nuôi nước ngoài từ Việt Nam cần phải thông qua một trong ba tổ chức con nuôi Hoa Kỳ được cấp phép hoạt động ở Việt Nam: Holt International Children’s Services, Dillon International, và Alliance for Children.

Mọi thông tin chi tiết về quy trinh nhận con nuôi và các yêu cầu về điều kiện cho cha mẹ nuôi và con nuôi, vui lòng xem tại Trang web về Nhận con nuôi nước ngoài của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Nhận con nuôi từ Việt Nam theo quy trình nhận con nuôi trong nước

Công dân Hoa Kỳ thường trú hợp pháp tại Việt Nam có thể nộp hồ sơ nhận con nuôi trong nước theo hệ thống pháp luật của Việt Nam. Việc quyết định cha mẹ nuôi và trẻ có đủ điều kiện được nhận con nuôi trong nước hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ không có thẩm quyền can thiệp vào quy trình này.