Các vấn đề về trẻ em và gia đình

Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng như Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ đặt ưu tiên hàng đầu trong việc bảo vệ  quyền lợi của công dân Hoa Kỳ đang sinh sống và du lịch ở nước ngoài.  Đại sứ quán/Lãnh sự quán có thể giúp đỡ và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến việc nhận con nuôi, giấy báo sanh ngoài nước, tình trạng sức khỏe và nơi cư trú,v.v.