Hướng dẫn Thao tác trên Cổng Thông tin Tiêm chủng của Việt Nam

Vui lòng tham khảo hướng dẫn giải thích cách đăng ký trên Cổng Thông tin Tiêm chủng của Việt Nam. Xin lưu ý cổng thông tin này không phải là trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và dữ liệu đăng ký trên cổng thông tin này không chịu sự quản lý của Bộ Ngoại giao hay Chính phủ Hoa Kỳ. Tương tự, Đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào về các vấn đề có liên quan đến cổng thông tin này.

Vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY (PDF 870KB) để tải tập tin PDF.