Hỗ trợ Y tế

Xin lưu ý:  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về tính chuyên nghiệp cũng như danh tiếng hay chất lượng của các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức và cá nhân được liệt kê trong các danh sách sau đây.  Việc có tên trong danh sách không phải là một sự xác nhận bởi Bộ Ngoại Giao hay chính phủ Hoa Kỳ. Thứ tự liệt kê không có ý nghĩa gì đi kèm.  Các thông tin trong danh sách được thu thập trực tiếp từ các nhà cung cấp dịch vụ địa phương; và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không bảo đảm bất kỳ một thông tin nào.

Vui lòng tham khảo Danh sách các cơ sở y tế tại miền Bắc (PDF 429KB).  Nếu có thắc mắc, vui lòng đọc phần Các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với chúng tôi.

 

Vui lòng tham khảo Danh sách cơ sở y tế (PDF 273KB) tại Việt Nam. Nếu còn có câu hỏi, vui lòng đọc phần Các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ chúng tôi.