Kết hôn tại Việt Nam

Các cơ quan công quyền Việt Nam là nơi cần liên hệ để lấy thông tin về những yêu cầu cần thiết để đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Quý vị cần phải tuân thủ một số thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam (PDF 261KB).  Nếu quý vị muốn đưa người phối ngẫu hay hôn phu/hôn thê sang định cư Hoa Kỳ, quý vị sẽ cần nộp hồ sơ xin thị thực định cư.