Đạo luật về Quyền riêng tư năm 1974

Đạo luật về Quyền riêng tư (The Privacy Act) năm 1974 nghiêm cấm Viên chức Lãnh sự Hoa Kỳ tiết lộ thông tin về công dân Hoa Kỳ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của họ, trừ một số trường hợp quy định trong Đao luật.  Công dân Hoa Kỳ có thể điền tờ Miễn áp dụng Đạo luật Quyền Riêng tư (Privacy Act Waiver – Form DS-5505) cho phép Viên chức Lãnh sự thay mặt họ liên hệ với những người liên quan và chia sẻ thông tin.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cung cấp tờ Miễn áp dụng Đạo luật Quyền riêng tư cho công dân Hoa Kỳ yêu cầu trợ giúp lãnh sự nhưng chúng tôi không thể ép buộc họ điền và nộp tờ này trong bất kỳ hoàn cảnh nào.  Chúng tôi khuyên công dân Hoa Kỳ cân nhắc kỹ những người mà họ cho phép tiết lộ thông tin.  Măc dù vậy, việc không hoàn thành tờ Miễn áp dụng này có thể sẽ gây khó khăn hoặc cản trở Bộ Ngoại giao trong việc trợ giúp công dân.

Quý vị có thể nhấp vào đây để tải tờ Miễn áp dụng Đạo luật Quyền Riêng tư (Privacy Act Waiver – Form DS-5505).