Đăng ký Quân ngũ

Các Đại sự quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước ngoài có thể hỗ trợ Quý vị trong việc đăng ký Nghĩa Vụ Quân Sự.

Hiện nay, hệ thống đăng ký trực tuyến đang tạm thời không hoạt động đối với đương đơn tại nước ngoài. Vì lí do an ninh, các đương đơn tại nước ngoài nên hoàn thiện Đơn đăng ký này và gửi tới cơ quan đăng ký Nghĩa Vụ Quân Sự theo địa chỉ sau:

Selective Service System
Registration Information Office
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4739

Quý vị cũng có thể đọc thêm tài liệu và hướng dẫn trên trang web Đăng ký Nghĩa vụ quân sự trực tuyến.