Đăng ký Quân ngũ

Các Đại sự quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại nước ngoài có thể hỗ trợ Quý vị trong việc đăng ký Nghĩa Vụ Quân Sự. Đương đơn tại nước ngoài nên đăng ký qua trang web Đăng ký Nghĩa vụ quân sự trực tuyến. Nếu Quý vị không thể đăng ký trực tuyến ở nước sở tại, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ gần nhất để được hỗ trợ. Quý vị cũng có thể đọc thêm tài liệu và hướng dẫn trên trang web Đăng ký Nghĩa vụ quân sự trực tuyến.