An sinh Xã hội

Nếu quý vị đang sống tại Việt Nam và có câu hỏi liên quan đến các dịch vụ liên quan đến Sở An Sinh Xã Hội (SSA), xin vui lòng liên hệ với Cơ quan Phúc lợi Liên bang của Sở An sinh Xã hội (FBU) tại Manila, Philippines.  Để biết thêm thông tin về các dịch vụ và phương thức liên hệ với cơ quan này, quý vị vui lòng vào trang Embassy Manila

Để có thông tin toàn diện về các dịch vụ của Sở An sinh Xã hội tại nước ngoài, vui lòng vào trang Service Around the World.

Nếu quý vị đang nhận các thanh toán phúc lợi của An sinh Xã hội, sẽ không có thay đổi nào trong phương thức chi trả các khoản phúc lợi của quý vị.