Cựu chiến binh Hoa Kỳ

Cựu chiến binh Hoa Kỳ ở nước ngoài có thể đăng ký hưởng trợ cấp trên mạng Internet. Chương trình Đăng ký trợ cấp Cựu chiến binh trực tuyến (VONAPP) yêu cầu máy tính của Quý vị phải được cài đặt một trong bốn trình duyệt phù hợp và chuẩn mã hóa tối thiểu 128-bit. Nếu hiện tại máy tính của Quý vị chưa có trình duyệt như yêu cầu, Quý vị có thể tải trình duyệt miễn phí từ trang web Trợ cấp Cựu chiến binh. Trang web Trợ cấp Cựu chiến binh sẽ cho Quý vị biết có cần phải cài đặt trình duyệt hay không và sẽ cung cấp cho Quý vị đường dẫn miễn phí để cài cặt. Xin lưu ý phần mềm mã hóa có thể không hoạt động tại một số nước. Nếu Quý vị không thể sử dụng VONAPP ở nước sở tại, vui lòng liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.