Bỏ phiếu bầu cử

Để biết thêm đầy đủ thông tin bỏ phiếu bầu cử, bao gồm các mẫu đơn và địa điểm nộp phiếu bầu, vui lòng tham khảo trang web Trợ giúp bầu cử Liên bang.

Quý vị cũng có thể tự hoàn tất thủ tục bầu cử tại Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ gần nhất và chúng tôi sẽ giúp Quý vị gửi phiếu đơn này miễn phí.

Nếu đơn đăng kí bầu cử của Quý vị cần công chứng, chúng tôi sẽ công chứng những tài liệu bầu cử này miễn phí.

Quý vị có thể nộp phiếu bầu cử qua hệ thống bưu điện Việt Nam bằng cách trả bưu phí quốc tế phù hợp.

Quý vị có thể tự nộp phiếu bầu cử tại Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ gần nhất từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 11:30 sáng (đóng cửa vào các ngày lễ). Chúng tôi sẽ gửi giúp miễn phí tài liệu bầu cử này nếu tài liệu có tem “Đã thanh toán bưu phí Hoa Kỳ”.

Phần lớn các tiểu bang cũng chấp nhận đơn gởi bằng fax hoặc thư điện tử. Để biết thông tin liên hệ các địa điểm đăng ký bầu cử ở Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang web: Trợ giúp bầu cử Liên bang.

Mọi thắc mắc về bầu cử, Quý vị vui lòng gửi thư đến: VoteVietnam@state.gov. Chúng tôi sẽ trả lời Quý vị trong vòng 3 ngày làm việc.