Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ chào mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao (1995-2015) giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Chương trình cạnh tranh này sẽ tài trợ tối đa10.000 đô-la cho các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, cũng như các cá nhân Việt Nam để cùng phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện dự án và hoạt động tại các tỉnh của Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ.  Các hoạt động, dự án này phải hoàn thành trong năm 2015. Hạn chót để nộp đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) trước ngày 31 tháng 7 năm 2014.  Kết quả có thể được công bố trong tháng 8 năm 2014.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ĐẾ ÁN:

Các đề xuất có thể xin số tiền tối đa là 10.000 đô-la (hoặc nhiều hơn trong những trường hợp đặc biệt), và dự án đề xuất phải kết thúc trong năm 2015.  Ưu tiên sẽ dành cho những dự án được thực hiện tại các tỉnh khó khăn và vùng xa.

Chương trình này được dành cho các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận có trụ sở ở Việt Nam, hoặc các cá nhân có thể chứng minh tính bền vững dài hạn vượt ra ngoài chương trình hoạt động được đề xuất nhằm giúp Việt Nam phát triển. Các tổ chức và cá nhân của nước thứ ba không đủ điều kiện để tham gia chương trình này.

Với đối trượng chính là những nhóm ít được quan tâm ở vùng sâu vùng xa, ưu tiên sẽ dành cho các hoạt động nhằm thúc đẩy quản trị tốt, tính minh bạch trong chính phủ, tính pháp quyền và nhân quyền; phát triển xã hội dân sự và xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự; thúc đẩy sự trao đổi thông tin và xây dựng truyền thông chuyên nghiệp, bao gồm các phương tiện truyền thông mới; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ quy hoạch đô thị bền vững phục vụ các cộng đồng mở rộng; khuyến khích giải quyết xung đột có trách nhiệm và minh bạch; tăng cường hiểu biết về Hoa Kỳ, tạo cơ hội tiếp cận cho những nhóm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; tuyên truyền cho quyền của các nhóm thiểu số, phụ nữ, trẻ em gái, và người dân ở các tỉnh vùng sâu vùng xa. Các dự án được thực hiện ở các tỉnh khó khăn và vùng xa sẽ được xem xét đặc biệt.

Đề xuất dự án phải bao gồm phần miêu tả việc dự án được giám sát và đánh giá như thế nào.  Thông thường, các đề xuất đã từng được tài trợ với nguồn kinh phí của Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không được duyệt, nhưng những tổ chức đã từng nhận tài trợ vẫn có thể nộp đề xuất cho những dự án mới.

Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho hoạt động chính trị mang tính đảng phái. Tuy nhiên, các đề xuất xin hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục về bầu cử phi đảng phái và các hoạt động thông tin công cộng được coi là hợp lệ và có thể được xem xét.

Đề xuất có thể bao gồm các chi phí hành chính khiêm tốn, bao gồm tiền thù lao / tiền lương một phần của người thực hiện dự án mà có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cụ thể. Các chi phí hoạt động chung, chi phí cơ sở hạ tầng dài hạn và các chi phí phát sinh không xác định và tổng chi phí được coi là không hợp lệ. Chi phí cao để sản xuất nguyên vật liệu cũng không phải là một cách sử dụng tốt chương trình tài trợ nhỏ.

Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho việc đi tham dự các cuộc hội thảo quốc tế, cũng không được phép sử dụng chủ yếu cho các chi phí về ăn uống.

Số tiền hỗ trợ có thể được sử dụng để đào tạo những người làm công tác huấn luyện, nhưng không được phép sử dụng số tiền đó để trực tiếp cung cấp các dịch vụ xã hội.

Số tiền hỗ trợ cũng có thể được sử dụng để tổ chức các buổi seminar và hội thảo, nhưng đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ những đại biểu tham dự là ai, nội dung hội thảo là gì, thời gian tổ chức trong bao lâu, và nói rõ kết quả đạt được sau hội thảo và những lợi ích mà hội thảo mang lại cho lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

Tiền hỗ trợ có thể được sử dụng cho việc xuất bản các tài liệu, nhưng trong đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ độc giả của những tài liệu đó sẽ là ai, nội dung và phương thức phân phối tài liệu đó như thế nào.

Để nộp đề xuất dự án, vui lòng điền trực tuyến (bằng tiếng Anh) tại đây. Hạn chót nộp đề xuất là lúc 17h00 ngày 31 tháng 7 năm 2014.  Kết quả lựa chọn sẽ được công bố vào trung tuần tháng 8 năm 2014.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gửi liên lạc tại địa chỉ thư điện tử  hoặc điện thoại số 84-4-3850-5000 (số máy lẻ 6152).