Bác sỹ Hoa Kỳ đang khám bệnh cho một cụ bà tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Dung Quất, Quảng Ngãi

Bác sỹ Hoa Kỳ đang khám bệnh cho một cụ bà tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Dung Quất, Quảng Ngãi

Bác sỹ Hoa Kỳ đang khám bệnh cho một cụ bà tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Dung Quất, Quảng Ngãi