Thứ trưởng chuyên trách Các vấn đề Chính trị Wendy Sherman sẽ công du đến Việt Nam, Malayxia, và Myanmar

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Văn phòng Phát ngôn viên
Dành cho đăng tải ngay
28/2/2014

Thứ trưởng chuyên trách Các vấn đề Chính trị Wendy Sherman sẽ công du đến Việt Nam, Malayxia, và Myanmar từ ngày 2-8/3 để gặp gỡ các quan chức chính phủ cao cấp và các đại diện của xã hội dân sự. Thứ trưởng sẽ thảo luận một loạt các vấn đề song phương và khu vực trong chuyến công du của bà.

(hết thông báo)