Flag

An official website of the United States government

Cập nhật Thông tin Cá nhân
27 Phút để đọc

Làm thế nào tôi có thể cập nhận địa chỉ nhận thư và thông tin liên hệ của tôi?

Để thay đổi địa chỉ nhận thư và số điện thoại, vui lòng thông báo cho Lãnh sự quán bằng cách nộp mẫu đơn trực tuyến tại đây. Vui lòng đính kèm bản sao hộ chiếu để xác nhận.

Đương đơn thay đổi địa chỉ cần đăng nhập tài khoản USTravelDocs để cập nhật thông tin địa chỉ mới.

Nếu người bảo lãnh thay đổi địa chỉ và đương đơn muốn sử dụng địa chỉ mới này để nhận thẻ xanh tại Hoa Kỳ, vui lòng ghi rõ chi tiết khi nộp mẫu đơn trực tuyến.

Làm thế nào tôi có thể chỉnh sửa tên, giới tính hoặc ngày tháng năm sinh?

Để thay đổi tên, giới tính hoặc ngày tháng năm sinh trên hồ sơ bảo lãnh, vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao giấy khai sinh tại đây.  Với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC) , vui lòng tải giấy khai sinh lên CEAC và sau đó thông báo cho chúng tôi tại đây.

Làm thế nào tôi có thể bổ sung đương đơn phụ thuộc vào hồ sơ bão lãnh?

Đối với loại thị thực có người phụ thuộc, nếu Quý vị muốn bổ sung vợ/chồng hoặc con vào hồ sơ bảo lãnh, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Để bổ sung vợ/chồng, vui lòng nộp bản sao giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của người vợ/chồng cần bổ sung.  Nếu người bảo lãnh vừa nhập tịch, vui lòng nộp kèm giấy nhập tịch của người bảo lãnh.  Với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC) , vui lòng tải giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của người vợ/chồng cần bổ sung, và giấy nhập tịch của người bảo lãnh lên CEAC và sau đó thông báo cho chúng tôi tại đây.

Để bổ sung con, vui lòng nộp bản sao giấy khai sinh của người con cần bổ sung.  Với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC) , vui lòng tải giấy khai sinh của người con cần bổ sung lên CEAC và sau đó thông báo cho chúng tôi tại đây.

Làm thế nào tôi có thể thông báo việc người bảo lãnh hay đương đơn qua đời?

Nếu người bảo lãnh hay đương đơn qua đời, vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao giấy chứng tử tại đây.  Với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC) , vui lòng tải giấy chứng tử lên CEAC và sau đó thông báo cho chúng tôi tại đây.

Làm thế nào tôi có thể thông báo việc người bảo lãnh đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ?

Nếu người bảo lãnh đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ, vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao giấy nhập tịch của người bảo lãnh tại đây.  Với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC) , vui lòng tải giấy nhập tịch của người bảo lãnh lên CEAC và sau đó thông báo cho chúng tôi tại đây.

Làm thế nào tôi có thể thông báo việc ly hôn?

Nếu người bảo lãnh hay đương đơn ly hôn hoặc hôn nhân không còn hiệu lực, vui lòng nộp bản sao giấy ly hôn hoặc giấy tờ tương đương tại đây.  Với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC) , vui lòng tải giấy ly hôn hoặc giấy tờ tương đương lên CEAC và sau đó thông báo cho chúng tôi tại đây.

Làm thế nào tôi có thể chỉnh sửa ngày ưu tiên của hồ sơ?

Nếu Quý vị muốn chỉnh sửa hoặc cập nhật ngày ưu tiên của hồ sơ, vui lòng nộp bản sao đơn I-140 hoặc I-130 tại đây.

Làm thế nào tôi có thể bổ sung đương đơn phụ thuộc diện đi theo sau vào hồ sơ thị thực định cư (ngoại trừ K1)?

Đối với loại thị thực có người phụ thuộc, nếu Quý vị là đương đơn chính và vợ/chồng hoặc con của Quý vị không thể đi định cư đến Hoa Kỳ cùng lúc với Quý vị, họ có thể được hưởng quyền lợi đương đơn đi theo hồ sơ bảo lãnh của đương đơn chính khi họ xin thị thực để đi sau.

Đương đơn đi sau được hưởng quyền lợi định cư khi:

  • Mối quan hệ vợ/chồng hay cha/mẹ với con đối với đương đơn chính được xác lập trước khi đương đơn chính nhập cảnh Hoa Kỳ;
  • Đương đơn chính đã trở thành Thường trú nhân Hoa Kỳ, hay đã được cấp thị thực định cư diện người thân bảo lãnh (F), diện định cư làm việc (E), hay diện thị thực V;
  • Đương đơn chính còn sống và chưa nhập tịch Hoa Kỳ;
  • Nếu là con của đương đơn chính, đương đơn đi sau phải đáp ứng đúng định nghĩa về con độc thân dưới 21 tuổi theo luật pháp Hoa Kỳ.

Vui lòng thông báo với chúng tôi tại buổi phỏng vấn nếu hồ sơ của Quý vị còn đương đơn đi sau. Chúng tôi sẽ giữ lại bản sao các giấy tờ cần thiết để đương đơn đi sau có thể tiếp tục tiến trình xin thị thực khi họ sẵn sàng định cư. Khi vợ/chồng hoặc con của Quý vị đã sẵn sàng định cư, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Lãnh sự quán sẽ thông báo cho đương đơn đi sau về tình trạng hồ sơ và các thủ tục tiếp theo của tiến trình xin thị thực.

Làm thế nào tôi có thể bổ sung đương đơn phụ thuộc đi theo sau vào hồ sơ thị thực diện K-1?

Nếu con của quý vị không thể đi định cư đến Hoa Kỳ cùng lúc với quý vị, con của quý vị có thể được hưởng quyền lợi đương đơn đi theo hồ sơ bảo lãnh của quý vị khi xin thị thực theo diện đi sau.  Con của quý vị phải xin thị thực diện K-2 và thực hiện cùng một quy trình như nộp hồ sơ xin thị thực diện K-1.

Để đủ tiêu chuẩn là người phụ thuộc, con của quý vị phải dưới 21 tuổi và hiện tại không kết hôn.  Nếu quá 21 tuổi, con của quý vị sẽ không thể đến Hoa Kỳ định cư theo diện người phụ thuộc của hồ sơ K vì không được áp dụng Đạo luật Bảo vệ Tình Trạng con Độc thân Dưới 21 tuổi (CSPA).  Con phụ thuộc chỉ có thể được cấp thị thực K-2 trong vòng một năm kể từ ngày cấp thị thực K-1 của cha hoặc mẹ.  Sau một năm kể từ ngày cấp thị thực K của cha hoặc mẹ, con của quý vị sẽ cần thân nhân làm hồ sơ bảo lãnh mới  với Sở Di trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ.

Vui lòng thông báo với chúng tôi tại buổi phỏng vấn nếu hồ sơ của quý vị còn đương đơn đi sau.  Chúng tôi sẽ giữ lại bản sao các giấy tờ cần thiết để đương đơn đi sau có thể tiếp tục tiến trình xin thị thực khi họ sẵn sàng định cư.  Khi con của quý vị đã sẵn sàng định cư, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.  Lãnh sự quán sẽ thông báo cho đương đơn đi sau về tình trạng hồ sơ và các thủ tục tiếp theo của tiến trình xin thị thực.

Làm thế nào tôi có thể thông báo người đại diện hồ sơ?

Nếu Quý vị muốn thông báo người đại diện hồ sơ, chẳng hạn luật sư hay người tư vấn, vui lòng liên hệ chúng tôi và gửi kèm theo các giấy tờ sau đây:

  • Vui lòng nộp bản gốc mẫu đơn G-28  (Notice of Entry of Appearance as Attorney of Representative) hay mẫu đơn G-28I  (Notice of Entry of Appearance as Attorney in Matters Outside the Geographical Confines of the United States) nếu phù hợp.  Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về cách áp dụng các mẫu đơn trên, vui lòng xem thêm tại trang web của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ .
  • Nếu hồ sơ đã từng có một đại diện hợp pháp trước đây, người bảo lãnh/đương đơn vui lòng gởi thêm thư bản gốc, có chứng thực đề nghị chúng tôi rút tên người đại diện hợp pháp trước đây để chúng tôi cập nhật thay đổi người đại diện cho hồ sơ.

Với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC) , vui lòng tải thêm đơn G-28 lên CEAC .