Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Hòa bình với Việt Nam

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Văn phòng Người phát ngôn
Dành cho đăng tải ngay
8/5/2014

Ngày 8/5/2014, Tổng thống Obama đã đệ trình Quốc hội xem xét Hiệp định Hợp tác giữa Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình.

Ngay khi có hiệu lực, sau khi Quốc hội xem xét theo luật định, Hiệp định này (còn gọi là Hiệp định 123 vì có liên quan đến một điều khoản của Luật Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ) sẽ thiết lập khung pháp lý để Hoa Kỳ tham gia hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam theo các điều kiện và tiêu chuẩn không phổ biến hạt nhân mà hai bên đã thống nhất.

Hiệp định này phản ánh mức độ hợp tác sâu rộng của Đối tác Toàn diện mà Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã xác lập vào tháng 7/2013 tại Washington DC. Hiệp định này sẽ thiết lập nền tảng vững chắc cho sự hợp tác về năng lượng hạt nhân dân sự đem lại lợi ích cho cả hai bên và sẽ hỗ trợ cho khát vọng sở hữu chương trình năng lượng hạt nhân hòa bình của Việt Nam với những tiêu chuẩn an toàn cao nhất, không phổ biến hạt nhân và an ninh.

(hết thông báo)