Trẻ lai

Có hai chương trình mà Trẻ Lai có thể nộp đơn để được định cư tại Hoa Kỳ – chương trình Amerasian Immigration Act và chương trình Amerasian Homecoming Act.

Để hội đủ tiêu chuẩn theo chương trình Amerasian Immigration Act, đương đơn phải được sinh ra ở một trong các nước: Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan hay Việt Nam; có ngày sinh trong khoảng từ 31-12-1950 đến trước ngày 22-10-1982 và có cha ruột mang quốc tịch Hoa Kỳ.  Thông tin về việc xin thị thực theo chương trình Amerasian Immigration Act, bao gồm việc mở hồ sơ bảo lãnh vui lòng xem tại đây.

Để đủ tiêu chuẩn theo chương trình Amerasian Homecoming Act, đương đơn phải được sinh ra ở Việt Nam sau ngày 1-1-1962 và trước ngày 1-1-1976, có cha ruột mang quốc tịch Hoa Kỳ. Bất kỳ đương đơn nào tin rằng mình hội đủ tiêu chuẩn và muốn được xem xét để được định cư theo chương trình này, vui lòng nộp những giấy tờ sau, bao gồm cả bản dịch tiếng Anh cho mỗi loại giấy tờ.

  1. Thư yêu cầu được xem xét theo diện Trẻ Lai nêu rõ tên đầy đủ của đương đơn; Ngày và nơi sinh của đương đơn; Địa chỉ đăng ký hộ khẩu hiện tại và địa chỉ liên lạc của đương đơn; Lý do cụ thể vì sao đương đơn tin rằng mình là Trẻ Lai (Vui lòng đính kèm bản sao của bất kỳ bằng chứng, nếu có).
  2. Bản sao giấy khai sinh và Chứng minh nhân dân.
  3. Một hình thị thực (5cm x 5cm), chụp trong vòng 6 tháng

Các giấy tờ kể trên cần được nộp thông qua trang web của chúng tôi. Xin lưu ý: Hồ sơ của đương đơn sẽ không được xem xét nếu đương đơn không nộp đủ 3 yêu cầu trên đây và không có bản dịch tiếng Anh.  Đương đơn có thể sẽ không nhận được trả lời của Lãnh sự quán Hoa Kỳ nếu không nộp đủ tất cả giấy tờ theo yêu cầu.

Đương đơn không cần đóng phí khi xin thị thực theo diện Trẻ Lai.