Định cư diện Gia đình Bảo lãnh

Hai nhóm thị thực diện gia đình bảo lãnh gồm thị thực dành cho thân nhân trực hệ và thị thực dành cho các thành viên khác trong gia đình. Hai nhóm này được điều chỉnh theo các điều khoản của luật định cư, đặc biệt là Luật Di trú và Nhập tịch (INA). Quý vị có thể xem Danh mục các loại Thị thực trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để biết thêm thông tin về hai nhóm thị thực định cư này, cũng như các loại thị thực định cư Hoa Kỳ khác, bao gồm Chương trình thị thực dành cho người trúng thưởng.

Để nộp đơn xin thị thực dành cho thân nhân trực hệ hoặc các thành viên khác trong gia đình, vui lòng làm theo các bước trong Quy trình Thị thực Định cư đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sau khi đã hoàn tất các bước này, vui lòng theo đúng hướng dẫn mà Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) đã cung cấp cho quý vị, cùng với các thông tin đăng trải trên trang web này, để hoàn tất thủ tục.