Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hình ảnh: Shutterstock

Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hình ảnh: Shutterstock

Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hình ảnh: Shutterstock