Immigrant Visas Contact Form Submission

Thank you for your inquiry.

We process inquiries in the order of receipt and will make every effort to respond to yours as quickly as possible.  Because we receive a large number of inquiries and aspire to be fair to each inquirer, we do not review inquiries out of sequence except in true emergency situations.  Please do not send your inquiry more than once as duplicate inquiries will delay our response time.

Please click here to return to the homepage.

Cảm ơn câu hỏi của quý vị.

Chúng tôi trả lời câu hỏi theo trình tự nhận được và sẽ nỗ lực để hồi đáp quý vị sớm nhất có thể. Do chúng tôi đang nhận số lượng lớn câu hỏi gửi tới và để đảm bảo công bằng, chúng tôi sẽ xem xét các câu hỏi gửi tới theo đúng thứ tự và chỉ ưu tiên trả lời các trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Vui lòng không gửi câu hỏi nhiều lần vì việc trùng lắp sẽ làm gián đoạn thời gian trả lời của chúng tôi.

Vui lòng nhấn vào đây để trở lại trang chủ.